Is-Sibt, 14 ta’ Ġunju 2008

LEJLET IL-FESTA


Armar Iehor taz-Zejtun

Santa Katarina l-qorti quddiem Massiminu
Sqaq il-Madonna tal-Bon Kunsill
San Porfirju fuq iz-Zuntier

Il-kuruna ta' quddiem l-Ghassa

Triq il-Kbira

Triq Habel ix-Xghir
Triq Sant' Antnin
Triq San Gorg

Triq Santu Wistin il-parti l-qadima
Il-vara ta' Malta f'Misrah Karlu Diacono
Misrah Karlu Diacono

Il-faccata ta' Adeis Danieles


Bandalori Triq il-Madonna tal-Bon Kunsill
Is-Salib tal-Pjazza
Misrah ir-Repubblika

Triq Santu Wistin il-parti l-gdida
Pavaljuni ta' Triq San Girgor

Bandalori ta' Triq San Girgor
Triq San Girgor

Il-Ġimgħa, 13 ta’ Ġunju 2008

It-Tielet Jum ta' tridu -- il-Gimgha 13 ta' Gunju


Il-bierah il-pjazza kienet hadra, u llum daret ghall-hamra. Ezzatament fit-8:30pm beda l-marc mill-Banda Zejtun f'Misrah Girgor Bonici. Hawn dehru diversi sorprizi passatti fosthom l-umbrella li tiksi kwazi l-misrah kollhu, u l-gallarija-nicca li saret is-sena l-ohra. Din id-darba n-nies ingabru fuq iz-zuntier biex jaraw x'ha tkun is-sorpriza specjali li ghamlu taz-Zejtun Band ghall-75 sena anniversarju. Is-sorpriza kienet tikonsisti f'imrewha li tiprezenta s-surmastijiet li taw sehem li din l-ghaqda. Il-marc baqa' sejjer lejn Misrah ir-Repubblika quddiem il-kazin tal-Beland fejn id-darba kien imiss lit-tigri jinku lill-iljuni. Wara l-marc baqa' sejjer lejn Triq San Girgor, sa kemm nizel minn Triq Luqa Briffa, biex jghati bidu ghall-hruq tal-loghob tan-nar ta' l-art minn Misrah Karlu Diacono. Wara c-ciccifokku l-marc baqa' miexi sal-pjazza quddiem il-kazin, fejn kien hemm wirja viziva fuq skrin kbir dwar l-istorja tal-Banda Zejtun mill-1933 sal-lum. Wara gie jkanta fuq il-gallarija-nicca Renato flimkien ma' 2 kantanti nisa ohra. Ghall-habta tal-00:15am bdiet wirja ta' nar sikronizzat mal-muzika minn fuq il-bjut tal-kazin. B'hekk 00:30am spicca l-marc popolari tat-Tigri (l-Ghaqda Banda Zejtun).
Waqt il-marc tal-Homor, fil-kazin tal-Beland kien hemm Lejla Belandista kbira.


Dawra mat-toroq il-Gimgha f'nofsinhar

L-Angli ta' fuq iz-Zuntier


Misrah Girgor Bonici

Il-Bieb Principali tal-Parrocca

Triq il-Madonna tal-Bon Kunsill

Triq il-Herba

Triq San Guzepp


Triq Santa Monika
Triq il-Kantur

Triq Beland


Triq San Porfirju

Triq Luqa Briffa

Triq Santa Marija


Triq San Pawl

Triq il-Kostituzzjoni
Triq Santa Katarina


Triq San Lucjan

It-Tieni Jum ta' Tridu - Marc Grandjuz mill-Beland u Kuncert


ara d-differenza tal-gallarija mit-Tnejn l'hawn

Is-sorpriza l-gdida - bandalora grandjuza
L-istatwa ta' Santa Katarina tal-Beland
uhud mis-sorprizi

Il-Kazin Tal-Lacci u l-pjancir tal-Beland

Il-Kannizatta


Illum kien imiss il-marc grandjuz tal-Beland, fejn ta' kull sena xi sorpriza partikolari tiddomina. Fit-8:30pm beda l-marc bil-Banda Beland minn quddiem il-kazin f'Misrah ir-Repubblika. Folol kbar ta' nies ingabru biex jaqbzu fil-marc, kif ukoll fuq iz-zuntier biex jaraw x'jafu joffru l-Belandisti u jistenew is-sorpriza l-gdida. Kien hemm pjazza kollha hadra b'dawk il-bnadar, bziezaq, dwal u armar tal-Beland. Wara ftit bdiet tinkisxef is-sorpriza li kienet moghtija b'drapp ahdar. Sorpriza interesanti twila madwar 3 sular, bandolora mpittra li tahdem bil-hydrolics. Wara li fethu s-sorpriza quddiem il-knisja mxew permezz ta' passigata Belandista ghall-pjazza ta' quddiem il-kazin tal-Homor. Hemm qatghu diversi hin jinku lill-partitarji opposti. Wara l-marc baqa' sejjer lejn in-naha ta' fuq tar-rahal.
X'hin il-marc telaq mill-pjazza, beda kuncert fuq il-pjancier tal-Banda Zejtun, fisthom kien hemm tkanta Petra Zammit. X'hin spicca l-kuncert rega' beda diehel il-marc tal-beland minn naha ta' Triq San Girgor. Briju kbir, il-kulur hadrani jiddomina ma' kulimkien u bil-bandisti jdoqqu taht il-kannizatta artistika. Ghall-habta ta' nofsillejl bdiet il-wirja ta' nar sikronizzat minn fuq il-bejt tal-kazin, li kien spetaklu shih. Wara l-wirja tan-nar gew ikantaw mill-gallarija tal-kazin Elonore Cassar il-kanzunetta 'Belandisti' u Gillian Attard b' 'Katarina Nhobbuk'. Kollox spicca ghall-habta ta' 12:30am.