It-Tnejn, 2 ta’ Ä unju 2008

Attivitajiet li saru fiz-Zejtun f'Mejju 2008Is-Sibt 17 ta' Mejju:
Il-komunita' religjuza Ulied il-Qalb ta' Gesu', ghalqu 100 sena fiz-Zejtun. Dan il-mument tant specjali gie mfakar u ccelebrat mill-Arcisqof Pawlu Cremona fil-knisja parrokkjali taz-Zejtun.

Il-Hamis 22 ta' Mejju: saret il-festa tal-Corpus, li l-purcissjoni ghaddiet minn Misrah ir-Repubblika, Triq San Girgor, Triq Santu Wistin, Triq Sant' Antnin, Misrah il-Bandolier, Triq San Gorg, Triq il-Kbira u baqghat sejra sal-Knisja Parrokkjali. Wara l-purcissjoni nghatat il-barka sagramentali.

Il-Gimgha 30 ta' Mejju: saret il-festa tal-Qalb ta' Gesu'. Fis-7.30pm bdiet il-purcissjoni bis-sehem ta' l-abbatini, boy scouts, girl guides, sacerdoti, fratellanzi, l-banda Beland, u raprezentati tal-Banda Zejtun, sorijiet, tfal tal-pracett u l-pubbliku ingenerali. Il-purcissjoni ghaddiet minn Misrah ir-Repubblika, Triq San Girgor, Triq Beland, Triq Luqa Briffa, Misrah Karlu Diacono, Triq il-Madonna tal-Bon Kunsill, sa Misrah Girgor Bonici.

Is-Sibt 31 ta' Mejju: Infetah ghall-ewwel darba l-mahzen il-gdid ta' l-armar fi Triq Santu Wistin (Triq il-Gdida). Dan il-mahzen gie msemmi: Dar Guzeppi u Marija Grech.


No comments: