L-Erbgħa, 4 ta’ Ġunju 2008

Ulied iz-Zejtun

Miz-Zejtun hargu hafna nies maghrufa, li taw u ghadhom jaghtu ghajnuna u hila lis-socjeta' Maltija. Hawn ha naghtu harsa lejn x'uhud minn dawn il-personaggi.

*Carmelo Abela: membru parlamentari u deputat-spiker prezenti
*Felicia Abela (1892-1982): omm il-ministru Wistin Abela
*Guzeppi Abela (1753-1816): kmandant tal-battaljun taz-Zejtun
*Dun Joe Abela: kanoku
*Joseph Abela: eks-membru parlamentari
*Mikiel Abela ''Il-Bambinu'': ghannej
*Wistin Abela: eks-ministru Laburista
*Joan Agius: il-vici-sindku prezenti
*Joe Attard: is-sindku prezenti
*Frans Baldacchino ''Il-Budaj'': ghannej
*Gregorio Bonici (1612-1697): hakkiem ta' l-Imdina, abaxxatur u benefattur ta' l-art tal-knisja parrokkjali
*Owen Bonnici: membru parlamentari prezenti
*John Borg (1934-1973): tabib
*Dun Pawl Branchel: l-ewwel kappillan taz-Zejtun
*Luqa Briffa: eroj Malti kien wiehed minn tad-dejma
*Gorg Busuttil (1894-1976): maggur
*Mikiel Busuttil (1762-1831): pittur
*Mikiel Cachia (1760-1839): qalbieni fi zmien il-Francizi u inginier militari
*Alexander Cachia Zammit: tabib, eks-ministru, eks-ambaxxatur ghall-Vatikan u president tal-Banda
*Alfredo Cachia Zammit (1890-1960): politiku, u president ta' l-Ghaqda Beland
*Dun Alwig Camilleri (1776-1849): qasis li fetah l-ewwel skola fiz-Zejtun
*Alfons Cannataci: avukat
*Emanuel Cannataci (1851-1916): tabib
*Pietru Pawl Cannataci: avukat
*Roberto Cannataci Falzon: l-argenitier tal-lampier tal-fidda ta' quddiem l-altar maggur
*Guzeppi Caruana (1899-1964): pittur
*Dun Mikiel Cassar (1873-1912): qasis u kittieb ta' l-innu lil Santa Katarina
*Guzeppina Curmi (1864-1931): ko-fundratrici tas-Sorijiet ta' Gesu' Nazzarenu
*Paolo Curmi: sindku taz-Zejtun fi zmien l-Inglizi
*Hector Dalli (1914-1980): muzicist u surmast tal-Banda
*Karlu Diacono (1876-1942): kompozitur
*Dun Lawrenz Degabriele (1852-1931): arcipriet maghruf ghall-karitajiet
*Dun Gwann Farrugia (1902-1954): qasis, kittieb u arkeologista
*Xandru Farrugia (1791-1871): skultur
*Emmanuele Galea (1891-1974): isqof u propost biex jilhaq beatu
*Anglu Gatt (1796-1875): bennej tar-Rotunda tal-Mosta
*Katarina Gerada: omm l-Isqof Emmanuele Galea
*Frank Ghio (1943-1983): fotografu u xandar fuq ix-Xandir Malta
*Anglu Grima (1893-1961): halas minn butu ghall-bini ta' 'Christus Sacerdos'
*Dun Spir Grixti (1877-1937): qasis u ko-fundatur tal-'Juventutis Domus'
*Sir Antonio Micallef (1810-1889): avukat u president tal-qorti
*Dun Anton Psaila (1847-1920): l-ewwel arcipriet taz-Zejtun
*Ronald Scicluna: l-ewwel sindku taz-Zejtun fl-1994
*Dun Ang Seychele: fundatur ta' Dar Nazareth
*Mikiel Spiteri (1912-1970): prokuratur tal-knisja parrokkjali u direttur tad-Domus
*Dun Gwann Tabone (1808-1894): qasis u predikatur
*George Vella: membru parlamentari prezenti
*Giovanni Vella (1892-1984): kanonku u zeweg lil Perit Dom Mintoff
*Frangisk Xuereb: monsinjur
*Serafin Xuereb (1898-1976): kaptan u benefattur tal-bandoliri tal-bellus tal-Gimgha l-Kbira taz-Zejtun
*Toni Zahra (1894-1961): partitarju Laburista li nqabad fil-glieda polito-religjuza ta' sittinijiet
*Trevor Zahra: awtur ta' diversi kotba tat-tfal u rumanzi

No comments: